مطالعه آنلاین رباعیات خیام نیشابوری

حکیم غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خیام نیشابوری در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ خورشیدی متولد شد و در شهر نیشابور در تاریخ ۱۲ آذر ۵۱۰ خورشیدی در نیشابور چشم از جهان فرو بست. او به “خیام” و “خیام نیشابوری” مشهور و معروف است ، فیلسوف، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس و شاعر رباعی سرای ایرانی در دورهٔ سلجوقی است. گرچه پایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی او است و لقبش «حجةالحق» بوده‌است؛ ولی آوازهٔ وی بیشتر به واسطهٔ نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد، این رباعیات به اکثر زبان های دنیا ترجمه شده اَست

رباعیات خیام ۱

رباعیات خیام ۲

رباعیات خیام ۳

رباعیات خیام ۴

رباعیات خیام ۵

رباعیات خیام ۶

رباعیات خیام ۷

رباعیات خیام ۸

رباعیات خیام ۹

رباعیات خیام ۱۰

رباعیات خیام ۱۱

رباعیات خیام ۱۲

رباعیات خیام ۱۳

رباعیات خیام ۱۴

رباعیات خیام ۱۵

رباعیات خیام ۱۶

رباعیات خیام ۱۷

رباعیات خیام ۱۸

رباعیات خیام ۱۹

رباعیات خیام ۲۰

رباعیات خیام ۲۱

رباعیات خیام ۲۲

رباعیات خیام ۲۳

رباعیات خیام ۲۴

رباعیات خیام ۲۵

رباعیات خیام ۲۶

رباعیات خیام ۲۷

رباعیات خیام ۲۸

رباعیات خیام ۲۹

رباعیات خیام ۳۰

رباعیات خیام ۳۱

رباعیات خیام ۳۲

رباعیات خیام ۳۳

رباعیات خیام ۳۴

رباعیات خیام ۳۵

رباعیات خیام ۳۶

رباعیات خیام ۳۷

رباعیات خیام ۳۸

رباعیات خیام ۳۹

رباعیات خیام ۴۰

رباعیات خیام ۴۱

رباعیات خیام ۴۲

رباعیات خیام ۴۳

رباعیات خیام ۴۴

رباعیات خیام ۴۵

رباعیات خیام ۴۶

رباعیات خیام ۴۷

رباعیات خیام ۴۸

رباعیات خیام ۴۹

رباعیات خیام ۵۰

رباعیات خیام ۵۱

رباعیات خیام ۵۲

رباعیات خیام ۵۳

رباعیات خیام ۵۴

رباعیات خیام ۵۵

رباعیات خیام ۵۶

رباعیات خیام ۵۷

رباعیات خیام ۵۸

رباعیات خیام ۵۹

رباعیات خیام ۶۰

رباعیات خیام ۶۱

رباعیات خیام ۶۲

رباعیات خیام ۶۳

رباعیات خیام ۶۴

رباعیات خیام ۶۵

رباعیات خیام ۶۶

رباعیات خیام ۶۷

رباعیات خیام ۶۸

رباعیات خیام ۶۹

رباعیات خیام ۷۰

رباعیات خیام ۷۱

رباعیات خیام ۷۲

رباعیات خیام ۷۳

رباعیات خیام ۷۴

رباعیات خیام ۷۵

رباعیات خیام ۷۶

رباعیات خیام ۷۷

رباعیات خیام ۷۸

رباعیات خیام ۷۹

رباعیات خیام ۸۰

رباعیات خیام ۸۱

رباعیات خیام ۸۲

رباعیات خیام ۸۳

رباعیات خیام ۸۴

رباعیات خیام ۸۵

رباعیات خیام ۸۶

رباعیات خیام ۸۷

رباعیات خیام ۸۸

رباعیات خیام ۸۹

رباعیات خیام ۹۰

رباعیات خیام ۹۱

رباعیات خیام ۹۲

رباعیات خیام ۹۳

رباعیات خیام ۹۴

رباعیات خیام ۹۵

رباعیات خیام ۹۶

رباعیات خیام ۹۷

رباعیات خیام ۹۸

رباعیات خیام ۹۹

رباعیات خیام ۱۰۰

رباعیات خیام ۱۰۱

رباعیات خیام ۱۰۲

رباعیات خیام ۱۰۳

رباعیات خیام ۱۰۴

رباعیات خیام ۱۰۵

رباعیات خیام ۱۰۶

رباعیات خیام ۱۰۷

رباعیات خیام ۱۰۸

رباعیات خیام ۱۰۹

رباعیات خیام ۱۱۰

رباعیات خیام ۱۱۱

رباعیات خیام ۱۱۲

رباعیات خیام ۱۱۳

رباعیات خیام ۱۱۴

رباعیات خیام ۱۱۵

رباعیات خیام ۱۱۶

رباعیات خیام ۱۱۷

رباعیات خیام ۱۱۸

رباعیات خیام ۱۱۹

رباعیات خیام ۱۲۰

رباعیات خیام ۱۲۱

رباعیات خیام ۱۲۲

رباعیات خیام ۱۲۳

رباعیات خیام ۱۲۴

رباعیات خیام ۱۲۵

رباعیات خیام ۱۲۶

رباعیات خیام ۱۲۷

رباعیات خیام ۱۲۸

رباعیات خیام ۱۲۹

رباعیات خیام ۱۳۰

رباعیات خیام ۱۳۱

رباعیات خیام ۱۳۲

رباعیات خیام ۱۳۳

رباعیات خیام ۱۳۴

رباعیات خیام ۱۳۵

رباعیات خیام ۱۳۶

رباعیات خیام ۱۳۷

رباعیات خیام ۱۳۸

رباعیات خیام ۱۳۹

رباعیات خیام ۱۴۰

رباعیات خیام ۱۴۱

رباعیات خیام ۱۴۲

رباعیات خیام ۱۴۳

رباعیات خیام ۱۴۴

رباعیات خیام ۱۴۵

رباعیات خیام ۱۴۶

رباعیات خیام ۱۴۷

رباعیات خیام ۱۴۸

رباعیات خیام ۱۴۹

رباعیات خیام ۱۵۰

رباعیات خیام ۱۵۱

رباعیات خیام ۱۵۲

رباعیات خیام ۱۵۳

رباعیات خیام ۱۵۴

رباعیات خیام ۱۵۵

رباعیات خیام ۱۵۶

رباعیات خیام ۱۵۷

رباعیات خیام ۱۵۸

رباعیات خیام ۱۵۹

رباعیات خیام ۱۶۰

رباعیات خیام ۱۶۱

رباعیات خیام ۱۶۲

رباعیات خیام ۱۶۳

رباعیات خیام ۱۶۴

رباعیات خیام ۱۶۵

رباعیات خیام ۱۶۶

رباعیات خیام ۱۶۷

رباعیات خیام ۱۶۸

رباعیات خیام ۱۶۹

رباعیات خیام ۱۷۰

رباعیات خیام ۱۷۱

رباعیات خیام ۱۷۲

رباعیات خیام ۱۷۳

رباعیات خیام ۱۷۴

رباعیات خیام ۱۷۵

رباعیات خیام ۱۷۶

رباعیات خیام ۱۷۷

رباعیات خیام ۱۷۸

نگاه خیام به ارزش شادی

1108604 medium نگاه خیام به ارزش شادی
روزی کسی به خیام خردمند ، که دوران کهنسالی را پشت سر می گذاشت گفت : شما به یاد دارید دقیقا پدر بزرگ من ، چه زمانی درگذشت ؟!
خیام پرسید : این پرسش برای چیست ؟
آن جوان گفت : من تاریخ درگذشت همه خویشانم را بدست آورده ام و می خواهم روز وفات آنها بروم گورستان و برایشان دعا کنم و خیرات دهم و…
خیام خندید و گفت : آدم بدبختی هستی ! خداوند تو را فرستاده تا شادی بیافرینی و دست زندگان و مستمندان را بگیری تا نمیرند تو به دنبال مردگانت هستی ؟!… بعد پشتش را به او کرد و گفت مرا با مرده پرستان کاری نیست و از او دور شد .
اندیشمند کشورمان ارد بزرگ می گوید : (کاویدن در غم ها ما را به خوشبختی نمی رساند) .
و هم او در جایی دیگر می گوید : (آنکه ترانه زاری کشت می کند ، تباهیدن زندگی اش را برداشت می کند) .
امیدوارم همه ما ارزش زندگی را بدانیم و برای شادی هم بکوشیم .

منبع : http://www.icehome.mihanblog.com/post/3

خیام و ریاضی

به زودی کامل می شود